logo Urząd Morski w Szczecinie
  • logo Unia Europejska
  • logo Fundusze Europejskie
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

2019-05-24

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

       Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
       (dalej "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Szczecinie,
  1. pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Wiesław Gleba, email: iod @ umsl.gov.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie:

   • ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 • podmiotom wspierającym pracę Urzędu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy.