logo Urząd Morski w Szczecinie
  • logo Unia Europejska
  • logo Fundusze Europejskie
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

2019-05-21

O projekcie

Obszar Natura 2000 „Ławica Słupska” (PLC 990001) został ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r. nr 25 poz. 133) jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Jego lokalizacja wyznaczona jest przebiegiem izobaty 20 m, a powierzchnia wynosi wg SDF (Standardowy Formularz Danych) 80050.25 ha, ze środkowym punktem określonym współrzędnymi: 54,9390°N i 16,7651°E.
Ławica Słupska zlokalizowana jest w centralnej części polskich obszarów morskich w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Jest to obszar o silnie zróżnicowanym dnie, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami.

Przedmioty ochrony (dla których wyznaczono obszar) tj. gatunki i siedliska wskazane są w Standardowym Formularzu Danych (SDF):

- Siedliska:

 • Piaszczyste ławice podmorskie (kod 1110),

 • Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (kod 1170),

- Gatunki ptaków:

 • Nurnik zwyczajny (Cepphus grylle), (kod A202),

 • Lodówka (Clangula hyemalis), (kod A064),

 • Nur rdzawoszyi (Gavia stellata), (kod A001),

 • Nur czarnoczyi (Gavia arctica), (kod A002).

Brak jest gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Obszar Natura 2000 „Ławica Słupska” stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej 79.

Wypłycenia zasiedlają liczne bezkręgowce stanowiące bazę pokarmową dla zatrzymujących się jesienią i zimujących na tym obszarze stad ptaków wodno – błotnych. Jest to również miejsce występowania krasnorostu Delesseria sanguinea, który został uznany za zaginiony na obszarze Bałtyku Właściwego.

Działanie mające na celu opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 55 ze zm.), który stanowi, iż projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.

W dniu 11 października 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. "Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska", realizowanego w ramach II osi priorytetowej (Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu), działania 2.4 (Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Plan ochrony stanowi projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Plan  ochrony ustanawiany jest na okres 20 lat.

Projekt planu ochrony będzie zawierał:

 • opis granic i mapę obszaru Natura 2000;

 • identyfikację zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony;

 • warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, zachowania integralności i spójności sieci obszarów Natura 2000;

 • działania ochronne;

 • wskazania do zmian w dokumentach zagospodarowania przestrzennego;

 • wskaźniki właściwego stanu ochrony;

 • sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;

 • sposoby monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

Realizacja projektu na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę morskiego obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" PLC 990001, poprzez opracowanie dokumentacji przyrodniczej oraz stworzenie projektu planu ochrony będącego pierwszym takim planem dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w całości na obszarach morskich, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
Obszar objęty niniejszym projektem zlokalizowany jest na polskich obszarach morskich stanowiących morze terytorialne i wykorzystywany jest prawie przez każdą z form aktywności człowieka na morzu (transport morski, rybołówstwo, obszary koncesyjne, obszary pod budowę farm wiatrowych). Realizacja zapisów projektu planu ochrony zapewni zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków migrujących nie wymienionych w w/w załączniku, stanowiących główny przedmiot ochrony na tym obszarze. Opracowanie projektu planu ochrony stanowić będzie element praktycznej weryfikacji opracowanych metodyk, które uzupełnione w doświadczenia wdrożeniowe zostaną zebrane w ostateczne wytyczne.
Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" opracowany zostanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w zakresie ochrony przyrody.

Opracowany projekt planu ochrony pozwoli na racjonalne i zrównoważone zarządzanie obszarem Natura 2000, w celu zachowania lub poprawy jego walorów, w kontekście coraz większej presji różnych planowanych aktywności gospodarczych w obszarach morskich.

Efektem projektu będzie zaplanowanie skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych morskiego obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska", w tym najbardziej zagrożonych, priorytetowych gatunków i siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Będzie to istotny postęp w hamowaniu spadku odpowiedniej części różnorodności biologicznej. Opracowanie projektu planu ochrony jest bezpośrednim wykonaniem obowiązku wynikającego z Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwanej Dyrektywą „siedliskową”) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa co do wprowadzenia „środków ochronnych” służących osiągnięciu celów obu dyrektyw w stosunku do obszarów Natura 2000.

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektu to 4 012 610,71 zł, z czego współfinansowanie budżetu państwa wynosi 15 % (tj. 601 891,61 zł), zaś finansowanie podlegające refundacji UE wynosi 85 % (tj. 3 410 719,10 zł).

Pliki do pobrania

Galeria

powiększ

Piaszczyste ławice podmorskie – źródło: fot. R. Opioła

powiększ

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy - żródło fot. T. Krypczyk

powiększ

Nurnik zwyczajny – źródło strony: https://www.medianauka.pl/nurnik-zwyczajny

powiększ

Lodówka – źródło strony: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Clangula_hyemalis_Hokkaido25_%28cropped%29.jpg

powiększ

Nur rdzawoszyi – źródło strony: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Red-throated_Loon_%28Gavia_stellata%29_-_Summer_plumage_breeding_adult2.jpg

powiększ

Nur czarnoszyi – źródło strony: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Gavia_arctica_EM1B1934_%2848009481846%29.jpg